دبیرستان دخترانه آیین روشن(دوره اول)
 

اعضاء انجمن اولیا و مربیان

1- فهیمه سوخک                   09132457296   (رئیس انجمن)
2- زهرا کچوئی                    09127971725
3- آیت الله شهباز          09128392063
4- حمیدرضا مرادی           09306240707
5- زهره ریاضی                  09125861053
6- شهرام قربانی                   09121091880
7- مجید صبوری                 09125941866
8- ناصر محمدخانی          09123765671
9- علی نجاری                    09124183852