دبیرستان دخترانه آیین روشن(دوره اول)
 
 

فعالیت های بهداشتی