دبیرستان دخترانه آیین روشن(دوره اول)
 

روز آزمایشگاه

انجام آزمایش خمیر دندان فیل توسط دانش آموزان پایه نهم
 
 
 

روز آزمایشگاه

برگزاری نمایشگاه کتاب در آزمایشگاه مدرسه
 
 
 
 

عکس از آزمایش توسط دانش آموزان

 
 

روز آزمایشگاه

انجام آزمایش مار کربنی توسط دانش آموزان پایه هشتم
 
 

روز آزمایشگاه

انجام آزمایش توسط دانش آموزان پایه هفتم