دبیرستان دخترانه آیین روشن(دوره اول)
 

آزمون هماهنگ پایه نهم

زمان اجراي آزمون هماهنگ استاني پايه نهم از
                             10/ 02/ 99 لغايت 20/ 02/ 99
 
1 - آزمون مهارتهاي پاس و دريافت و دربيل و شوت سه گام هندبال
 
شرح آزمون:
دانش آموز توپ در دست درفضاي تعبيه شده براي مرحله پاس و دريافت به همراه ياركمكي كه در فاصله ي 4 متري وي قرار دارد مي ايستد و پس از فرمان معلم شروع به انجام مهارت پاس و دريافت كرده و بعد از انجام دو پاس و دريافت با انجام يك تك دريبل به سمت هدف تعيين شده حركت كرده و با انجام مهارت سه گام و پرش به سمت هدف دايره اي شكل كه با خط محدودكننده در فاصله 6 متري قرار دارد
اقدام به شوت ميكند. اين مراحل 4 بار تكرار ميگردد.
 
ارزشیابی :
* در اين آزمون دقت در اجراي مهارت مد نظر است.
* چنانچه حركت طبق مسير تعيين شده انجام نشود مي بايست حركت (از منطقه اي كه خطا اتفاق افتاده است) تكرار شود و با توجه به تشخيص معلم تربيت بدني چنانچه خطاي درببل يا رانينگ اتفاق افتاد از نمره مربوطه كسر گردد.
* براي مهارت پاس و دريافت 1 نمره، مهارت سه گام 1 نمره، مهارت شوت بالاي سر 1نمره، دقت پرتاب 1 نمره مد نظر است.
* نمرات فوق براي 4 مرحله تكرار دانش آموز لحاظ ميگردد.
تصویر آزمون هندبال
 
 
 
2- آزمون آمادگی جسمانی ايستگاهی
 
شرح آزمون:
ايستگاه اول: دانش آموز پشت خط شروع حالت شناي سوئدي گرفته و با فرمان معلم آماده شروع به انجام شناي سوئدي به تعداد پنج تكرار مي شود.
توجه: نحوه اجراي صحيح آزمون بدين شكل است كه آرنج آزمونشونده تا زاويه 90 درجه بايد خم شود و در بازگشت، دست كامل باز شود.
تذكر: آزمون شنا سوئدي دختران به صورت اصلاح شده مي باشد (زانوها روي تشك).
ايستگاه دوم: پس از انجام كامل ايستگاه يك، آزمون شونده برمي خيزد و به سمت اين ايستگاه كه پرش جفت طرفين ميباشد،حركت كرده و پرش جفت طرفين را انجام ميدهد.
تذكر 1 : تعداد پرشهاي جفت شمارش ميشود و لمس خط توسط كف پا در اين ايستگاه خطا ميباشد.
تذكر 2 : فرود بايد حتما روي سينه پا صورت گيرد، فرود تك پا خطا محسوب مي گردد.
ايستگاه سوم: بعد از آن به سمت ايستگاه سوم كه آزمون دراز و نشست ميباشد حركت كرده، توپ را از محل تعيين شده (كنار تشك) برداشته و بعد از انجام 10 تكرار توپ را در محل تعيين شده گذاشته و به سمت ايستگاه بعد حركت ميكند.
تذكر: در انجام درازو نشست توپ بسكتبال بايد به روي ساق پا و بالاي سر به زمين برخورد كند، بلندكردن لگن از روي زمين خطا محسوب ميشود. در صورت رها شدن توپ از دست آزمون دهنده شخصاً به دنبال توپ رفته و دوباره به ايستگاه خود برگشته و ادامه آزمون را انجام ميدهد.
ايستگاه چهارم: دانش آموز به ايستگاه چهارم رفته و پرتاب توپ مديسينبال را از روي سينه انجام ميدهد.
تذكر: خم كردن زانوها در هنگام پرتاب خطا ميباشد و همچنين پرش در هنگام پرتاب خطا ميباشد و آزمون دهنده ميتواند از قوس كمر براي پرتاب استفاده كند.
نكته: توپ ميسينبال براي دختران 2 كيلوگرم و براي پسران 3 كيلوگرم ميباشد.
ايستگاه پنجم: پس از آن دانش آموز به سمت ايستگاه آخر كه دوي سرعت به مسافت 15 متر ميباشد رفته و با تمام سرعت از خط پايان ميگذرد.
 
نكته: دانش آموزان در ايستگاه 1 ، 2 و 3 زماني مجاز به ترک ايستگاه ميباشد كه تعداد تكرار آن آزمون را به طور صحيح انجام داده باشد و در صورت داشتن خطا در ايستگاه 4 ، 2 ثانيه به زمان وي اضافه ميشود. مجموع زمان شروع تا خط پايان به عنوان ركورد وي محسوب شده و نمره آزمون دانش آموز بر اساس نورم معلم ساخته محاسبه و لحاظ ميگردد.
 
تصویر آزمون آمادگی جسمانی