دبیرستان دخترانه آیین روشن(دوره اول)
 
 

کادر اداری و اجرایی

 
سرکار خانم راغبی روابط عمومی
سرکار خانم  صیدافکن  معاون 
سرکار خانم زاهدی معاون 
سرکار خانم نوروزی معاون