دبیرستان دخترانه آیین روشن(دوره اول)
 
   
کادر اداری و اجرایی
 
 
سرکار خانم راغبی روابط عمومی
سرکار خانم  صیدافکن  معاون 
سرکار خانم زاهدی معاون 
سرکار خانم نوروزی معاون