دبیرستان دخترانه آیین روشن(دوره اول)
 
   
کادر اداری و اجرایی
 
 
سرکار خانم راغبی روابط عمومی
سرکار خانم  صیدافکن  معاون فناوری
سرکار خانم زاهدی معاون آموزشی
سرکار خانم نوروزی معاون آموزشی
سرکار خانم فغانی معاونت پرورشی
سرکار خانم  ارشدی معاون اجرایی