دبیرستان دخترانه آیین روشن(دوره اول)
 

درج مطلب

 
 

کادر آموزشی

 
سرکار خانم ناهید توکلی مشاور
سرکار خانم متوسل مربی پرورشی
سرکار خانم نوبختی دبیر دینی و قرآن
سرکار خانم باقرلویی دبیر عربی
سرکار خانم بهروزی دبیر عربی
سرکار خانم چهاردولی دبیر عربی
سرکار خانم اردویی دبیر ادبیات
سرکار خانم ملکه مهرداد دبیر ادبیات
سرکارخانم نجف زاده دبیر علوم تجربی
سرکار خانم  کبیری دبیر علوم تجربی
سرکار خانم عرب اسدی دبیر ریاضیات
سرکار خانم صباغ دبیر ریاضیات
سرکار خانم  صالحی شاد دبیر ریاضیات
سرکار خانم  عنابستانی دبیر علوم اجتماعی
سرکارخانم ایزدی دبیر علوم اجتماعی
سرکار خانم  صبری دبیر علوم اجتماعی
سرکارخانم قریشی دبیر زبان
سرکار خانم تیموری دبیر زبان
سرکار خانم  خسروی دبیر فرهنگ و هنر
سرکار خانم فرمانی دبیر ورزش
سرکار خانم خوشخو دبیر کار و فن آوری
سرکار خانم اقتداریان دبیر تفکر و سبک زندگی
سرکار خانم صنعتی مسئول کتابخانه
سرکار خانم محسنی متصدی آزمایشگاه
سرکار خانم وطن پرست دبیر فیزیک