دبیرستان دخترانه آیین روشن(دوره اول)
   
 

تولد این عزیزان را تبریک عرض می نماییم :

آتنا برقعی
روز تولد : 25 آبان

راضیه سرشتی
روز تولد : 27 آبان

پرنیا طالعی
روز تولد : 27 آبان

امیتیس آهنگرسریزدی
روز تولد : 28 آبان

سیده عسل طائبی
روز تولد : 28 آبان

پرنیا جعفری گل
روز تولد : 28 آبان

مبیناسادات مرعشی
روز تولد : 23 آبان

سحر مهدی زاده کرنیه
روز تولد : 27 آبان

زینب عامریان اردستانی
روز تولد : 27 آبان

هستی نادری
روز تولد : 27 آبان