دبیرستان دخترانه آیین روشن(دوره اول)
   
 


ثبت خبر جدید
عنوان
متن
خلاصه

تصویر نوع لینک :
پیوند نوع لینک :در این قسمت می توانید تعیین کنید که خبر در چه دسته ای قرار دارد.
دسته بندی

در این قسمت می توانید تعیین کنید چگونه و چه زمان این خبر انتشار یابد.
تهیه کننده خبر
ساعت و تاریخ انتشار
  /   /   13 ساعت:   :  
ساعت و تاریخ انقضا
  /   /   13 ساعت:   :